Behandelingen

Wij staan in voor de behandeling van volgende logopedische problemen en/of stoornissen:

01
Articulatieproblemen

Deze komen zowel voor bij kinderen als volwassenen. De oorzaak van deze problematiek is divers. Meestal gaat het om verkeerde articulatiegewoonten maar dit kan ook het gevolg zijn van afwijkingen in het primaire mondgedrag zoals slikstoornissen of orofaciale myofunctionele afwijkingen. Ook neurologische stoornissen zoals gehoorafwijkingen kunnen leiden tot deze problematiek.

02
Taalproblemen

De taalontwikkeling kan bij kinderen vertraagd of verstoord lopen. Het kan hierbij gaan om stoornissen op vlak van taalvorm (zinsbouw, vervoegingen en verbuigingen) als taalinhoud (woordenschat) als taalgebruik. Intensieve begeleiding moet op dit vlak alvast zorgen voor een positieve evolutie. Indien echter weinig tot geen evolutie wordt geboekt; kan sprake zijn van dysfasie of een taalstoornis. Begeleiding op maat is hier heel belangrijk om de slaagkansen van het kind te vergroten.

03
Leerproblemen/leerstoornissen

Het verwerven van schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen kan bij sommige leerlingen vertraagd verlopen. Hierdoor wordt al snel een achterstand opgebouwd. Het is heel belangrijk om deze problemen vroegtijdig te detecteren omdat deze aanleiding kunnen geven tot een leerachterstand en psychische problemen. Intensieve logopedische begeleiding kan ervoor zorgen dat deze achterstand kan worden weggewerkt. Er is sprake van een leerstoornis zoals dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie wanneer een kind niet in staat is om bepaalde handelingen te automatiseren, zelfs na intensieve begeleiding. Na multidisciplinair overleg worden voor deze kinderen vaak extra hulpmiddelen aangeboden op school (zoals bijvoorbeeld computersoftware op maat).

04
Schisisproblematiek

Dit is een aangeboren afwijking die zich kenmerkt door een spleet in de bovenlip, de kaak en/of het gehemelte. Vaak brengt dit voedingsproblemen met zich mee bij baby's en verloopt de articulatie op latere leeftijd verstoord.

05
Myofunctionele problemen

Vaak is hier sprake van een foutief (infantiel) slikpatroon en/of habitueel mondademen. Dit komt vaak voor in combinatie met articulatieproblemen.

06
Stemstoornissen

Naar aanleiding van een verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik kan er sprake zijn van stembandnoduli ( stembandknobbeltjes ). Een logopedist leert hoe je stemmisbruik kan vermijden. Daarnaast worden diverse technieken aangeleerd om de stem correct te gebruiken.

07
Neurogene stoornissen

Deze zijn het gevolg van een hersenletsel. Het kan hierbij gaan om:

  • Afasie: verworven taalstoornis waarbij het begrijpen, spreken, lezen en schrijven gestoord kunnen zijn.
  • Spraakapraxie: spraakstoornis waarbij het programmeren van de spieren die een rol spelen bij het spreken verstoord is.
  • Dysartrie: spraakstoornis waarbij er geen problemen zijn op vlak van inhoud maar de verstaanbaarheid wel verminderd is doordat de spieren die instaan voor de spraak niet goed meer werken.
  • Dysfagie: stoornis in het slikvermogen. Het gaat hierbij om een combinatie van stoornissen in de slikspieren, een verminderde gevoeligheid en een afname van de reflexen.
08
Typ 10

Daarnaast kunnen kinderen ook bij ons terecht voor het volgen van de cursus Typ 10. Hierbij leren kinderen op een speelse manier typen. Het voordeel van Typ 10 is dat meerdere leerkanalen tegelijkertijd worden ingeschakeld zonder de nadruk te leggen op snelheid en tempo. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het leervermogen van elk kind waardoor de lessen individueel of in kleine groepjes worden aangeboden.

09
Leren leren & studiecoach

Heel wat kinderen ondervinden problemen bij het verwerken van al dan niet grote hoeveelheden leerstof of ontwikkelen onvoldoende effectieve methoden en technieken om succesvol te studeren. De focus ligt op het oefenen van die essentiële vaardigheden die nodig zijn bij het studeren. De eigen studiemethode wordt onder de loep genomen en beoordeeld op efficiëntie. Integratie van de aangeboden methode in het eigen studeergedrag is het uiteindelijke doel.

10
Kindercoach

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren die het even moeilijk hebben met bepaalde situaties, zich door omstandigheden niet lekker in hun vel voelen en daardoor hun evenwicht zoek zijn. Gebruik makend van verschillende werkvormen én door kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken, leren we ze die vaardigheden te ontwikkelen om te zoeken naar een eigen oplossing voor het probleem.